سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احسان کاظم عصاره – کارشناس ارشد سازه های آبی
صمد امام قلی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی گلابکش – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
علی رضا آبشوری – کارشناسی ارشد سازه های ابی

چکیده:

درسازه های اندازه گیری دبی جریان با مقطع کنترل بین عمق و دبی جریان رابطه ای ایجادمیشود که این رابطه مبنای محاسبه دبی است یکی از جدیدترین سازه هایی که برای اندازه گیری جریان پیشنهاد گردیده فلوم های گلوبلند می باشد افت انرژی کم این سازه نسبت به سازه های مشابه نصب اسان و هزینه ساخت اندک از مزایای انیگونه فلوم ها محسوب می شودبه منظور شبیه سازی و کالیبره نمودن اینگونه فلوم ها از برنامه کامپیوتری Win flume که براساس تئوری هیدرولیک جریان است می توان استفاده نمود دراین تحقیق جهت بررسی توانایی این مدل ریاضی دربراورد دبی جریان عبوری از فلوم های گلوبلند ا زداده های آزمایشگاهی استفاده گردیده است به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز ابتدا مدل فیزیکی دردانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهیدچمران ساخته شد و آزمایشات گسترده ای برروی ۱۱ نوع فلوم گلوبلند انجام گرفت فلوم ها با دوارتفاع گلوگاه با سه شیب بالا دست و سه شیب پایین دست به ترتیب مورد استفاده قرارگرفتند. نتایج بدست آمده نشان میدهد که مدل مذکور توانایی خوبی جهت شبیه سازی هیدرولیک جریان و براورد دبی جریان عبوری از فلومهای گلوبلند را داشته و متوسط خطا دربراورد دبی جریان عبوری از فلوم با استفاده از رابطه دبی اشل ارایه شده درمدل ریاضی مذکور ۱۰/۶ درصد می باشد.