سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احسان کاظم عصاره – کارشناسی ارشد سازه های آبی
صمد امام قلی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا آبشوری – کارشناسی ارشد سازه های آبی
فاطمه گلابکش – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درسازه های اندازه گیری دبی جریان با مقطع کنترل بین عمق و دبی جریان رابطه ای ایجاد می شود که این رابطه مبنای محاسبه دبی است یکی از جدیدترین سازه هایی که برای اندازه گیری جریان پیشنهاد گردیده فلوم های گلوبند می باشد افت انرژی کم این سازه نسبت به سازه های مشابه نصب آسان و هزینه ساخت اندک از مزایای اینگونه فلوم ها محسوب میش ود به منظور شبیه سازی و کالیبره نمودن اینگونه فلوم ها از برنامه کامپیوتری winflume که براساس تئوری هیدرولیک جریان است میت وان استفاده نمود دراین تحقیق جهت بررسی توانایی این مدل ریاضی دربرآورد دبی جریان عبوری از فلوم های گلوبلند از داده های آزمایشگاهی استفاده گردیده است به منظور جمع آ وری داده های مورد نیاز ابتدا مدل فیزیکی در دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران ساخته شد و آزمایشات گسترده ای برروی ۱۱ نوع فلوم گلوبلند انجام گرفت فلوم ها با دو ارتفاع گلوگاه با سه شیب بالا دست و سه شیب پایین دست به ترتیب مورد استفاده قرارگرفتند. نتایج بدست آمده نشان میدهندن که مدل مذکور توانایی خوبی جهت شبیه سازی هیدرولیک جریان و براورد دبی جریان عبوری از فلومهای گلوبلند را داشته و متوسط خطا دربراورد دبی جریان عبوری از فلوم با استفاده از رابطه دبی – اشل ارایه شده درمدل ریاضی مذکور ۱۰/۶ درصد می باشد.