سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم پاشازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان اسبق
منوچهر حیدرپور – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
حسین سقائیان نژاد – مربی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی قره داغی – دانشجوی اسبق کارشناسی ارشد

چکیده:

سرریزهای لبه تیز و دریچه های کشویی ازنظر سهولت ساخت قابلیت کنترل سطح آب و اندازه گیری شدت جریان همواره مورد توجه بوده اند ازترکیب سرریز با دریچه میتوان به سازه سرریز دریچه رسید که به عنوان یک راه حل مفید برای عبور مواد شناور از روی سرریز و انتقال مواد رسوبی از زیردریچه مطرح میگردد دراین تحقیق جریان همزمان خروجی ازمدل ترکیبی سرریز دریچه ذوزنقه ای که تاکنون مطالعات مشخصی روی آن صورت نگرفته درانتهای کانال بازبا مقطع دایره ای با استفاده ازنرم افزار Flow 3D شبیه س ازی شده است نتایج شبیه سازی نشان داد نرم افزار مقدار نیم رخ سطح آب را درحالت بدون دخالت کشش سطحی با دقت خوب و کمی بیشتر ازمقادیر آزمایشگاهی تخمین می زند.