سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره رامک – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسین قربانی زاده خرازی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علی صارمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در مناطق کوهستانی برف و یخ بخش مهمی از منابع آب را در بسیاری از رودخانه های اصلی تامین می کنند. از این رو شبیه سازی ذوب برف و توصیف روند آن در رودخانه ها حائز اهمیت می باشد . در این تحقیق مدل ذوب برف SRM به منظور شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف برای حوضه دز در جنوب غربی ایران بکار گرفته شده است. این مدل با استفاده از داده های هواشناسی وهیدرومتری و تغییرات سطح برف سال ۸۱-۱۳۸۰ کالیبره شده است . در دوره واسنجی ، مدل حجم رواناب را با ۰٫۷۹درصد اختلاف و دبی جریان روزانه را با مجذور ضریب همبستگی ۰٫۸۶شبیه سازی کرد .در دوره ارزیابی، مدل حجم رواناب را با ۰٫۱۶درصد اختلاف حجم و دبی جریان روزانه را با مجذور ضریب همبستگی ۰٫۸۵شبیه سازی کرده است. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل SRM می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای شبیه سازی و پیش بینی جریان رودخانه به خصوص در حوضه هایی که ذوب برف از فاکتورهای اصلی رواناب است بکار برده شود.