سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین غفاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
محمود فغفورمغربی – دانشیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدجواد کتابداری – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی نصیریان – دانشجوی دکتری عمران آب

چکیده:

حوضچه ترسیب ذرات معلق موجود در آب را از طریق ته نشینی کاه شداده و کیفیت آب را بهبود می بخشد دراین تحقیق با شبیه سازی جریان در داخل یک تانک رسوبگیر به تحلیل حرکت رسوب پرداخته میشود برای شبیه سازی جریا ن در تانک از روش احجا م محدود استفاده شد شبیه سازی حرکت رسوب در داخل تانک با فرض حرکت بصورت لاگرانزی صورت میگیرد با دانستن سرعت در جهات افقی و قائم در سلولهای محاسباتی و نیز با محاسبه سرعت سقوط ذرات رسوب می توان مسیر حرکت هر ذره را با توجه به اندازه و چگالی آن پیش بینی نمود پس از مدلسازی جریان رسوب با دنبال کردن هر ذره می زان رسوب خروجی از تانک و همچنین راندمان تله اندازی تانک رسوبگیر محاسبه شده است.