سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم حاجی دولو – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهو
امین رضا نقره ابادی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهو
مسعود صادقی بهبهانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چ
یونس شکاری – دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک

چکیده:

انتقال کندههای حفاری یک فاکتور مهم برای حفر چاههای نفت و گاز میباشد. به طوری که موفقیت عملیات حفاری وابستگی مستقیمبه کیفیت تمیزی سوراخ چاه دارد. در این مقاله جریان رو به بالایمایع – جامد در داخل دالیز هممرکز و غیر هممرکز درون چاه حفاری با استفاده از مدل دو سیالی اویلری مدلسازی شده است و سپس با استفاده از روش عددی تحلیل شده است. شبیه سازی عددیبرای جریان مایع- جامد ابتدا با یک سیال نیوتنی (آب) و سپس بایک سیال غیر نیوتنی (محلول۰/۴درصد CMC انجام شده و تأثیر پارامترهایی همچون نرخ جریان، چرخش لوله حفاری و خروج ازمرکزیت بر عملیات حفاری بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که چرخش لوله حفاری سبب بهبود انتقال کنده ها بخصوص در حفاری مایل میشود