سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد عبداله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
اکرم عباسپور – اعضا هیئت علمی دانشگاه تبریز
نسرین حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرزین سلماسی –

چکیده:

دراین تحقیق جریان عبوری ازروی دونوع سرریز لبه پهن با وجه های پایین دست و بالا دست شیب دار با استفاده از مدل k-e استاندارد و بکارگیری نرم افزار دینامیک محاسباتی Fluent بصورت دوبعدی شبیه سازی شد و سطح ازاد جریان با روش جز حجم سیال Vof تعیین گردید نتیجه بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی و روابط موجود مقایسه گردید نتایج بدست آمده نشانداد که مدل آشفتگی K-e استاندارد و روش جز حجم سیال vof برای پیش بینی پروفیل سطح آب روی سرریزهای لبه پهن و همچنین براورد ضربی دبی Cd مناسب می باشد حداکثر خطای نسبی برای بار هیدرولیکی و ضریب دبی به ترتیب برابر ۴/۰۶ و ۶/۵۴ درصد است که قابل قبول می باشد.