سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر ادراکی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی،دانشگاه تبریز
محمدعلی حسن پور – کارشناس ارشد سازمان آب منطقهای آذربایجان شرقی

چکیده:

دشت دوزدوزان یکی از دشتهای حاصلخیز آذربایجانشرقی می باشد که از منابع آب زیرزمینی بسیار خوبی برخوردار است. استفاده از آبهای زیرزمینی این دشت در سالهای اخیر توسعه فراوانی پیدا کرده است و باعث کاهش سطح آب زیرزمینی شده است . بنابراین جه ت کنترل کمی برداشت از آب زیرزمینی مدیریت این آبخوان ضروری به نظر می رسد برای انجام این مهم از نرم افزار Visual MODFlow V 3.1 استفاده گردید. از دادههای مربوط به نتایج آزمایش پمپاژ، سطح ایستابی پیزومترها، منابع آبی دشت، ژئوفیزیک منطقه و … جهت تهیه مدل استفاده شده است . دادهای اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ به عنوان شرایط پایدار مورد واسنجی قرار گرفت. جهت واسنجی مدل در شرایط ناپایدار از ۸۶ استفاده گردید . بعد از این مراحل مدل مورد آنالیز حساسیت و صحت سنجی قرار گرفت که نتایج آن – سال آبی ۸۵ رضایت بخش میباشد.