سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید الطافی دادگر – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
حسین محمدزاده – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا ناصری – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

مدلسازی جریان آبهای زیرزمینی اغلب به منظور پیش بینی رفتار سیستم آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار میگیرند دراین تحقیق سیستم جریان آب های زیرزمینی آبخوان دشت بجنورد با مساحت حدود۶۵ کیلومتر مربع توسط کد MODFLOW2000 درنرم افزار GMS8.0 شبیه سازی گردید. ابتدا مدلدر حالت پایدار برای یکسال آبی که تنشهای وارده برآبخوان کمتر و شرایط نسبتا پایدار برآبخوان حاکم بودهاست واسنجی گردید و سپس درحالت ناپایدار برای سال آبی ۸۸-۸۷ اجرا و واسنجی گردید پس از بدست آمدن ضرائب هیدرودینامیک و تایید این پارامترها درمرحله صحت سنجی سناریوهای مدیریتی در مدل با درنظر گرفتن تغییرات اقلیمی مختلف لحاظ گردید. نتایج نشان میدهد که درشرایط ترسالی سطح آب زیرزمینی دربخش شمالی شهر بجنورد به کمتر از ۴ متر می رسد که می تواند باعث بروز مشکلات جدی برای ساکنان این منطقه شود.