سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احد قائمی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
شاهرخ شاه حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ا
محمدامین ثباتی – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله، فرآیند جذب همزمان گازهای سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن در محلول متیل دی اتانول آمین در برج پرشده ساختاری مدلسازی و شبیه سازی شده است. برای مدلسازی فرآیند از یک مدلدینامیکی غیر تعادلی استفاده شده است. معادلات حاصل از مدلسازی فرآیند شامل معادلات انتقال جرم و حرارت که منجر به معادلات دیفرانسیلی پارهای شده است. برای حل معادلات در جهت محور برج انفصالسازی انجام گرفته و معادلات به طور همزمان توسط روش خطوط ۱ حل شدهاند. مدل ارائه شده قابلیت ارائه پروفایل دما، غلظت اجزاء در دو فاز در طول برج و در زمانهای مختلف را دارا بوده و علاوه بر ارائه نتایج حالتپایا نتایج حالت دینامیکی نیز ارائه میدهد. برای ارزیابی مدل ارائه شده، فرآیند جذب سولفید هیدروژن و دی اکسیدکربن در یک ستون ساختاری شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی فرآیند با نتایج تجربی مقایسه شده و نشان میدهد که مدل به خوبی رفتار پایا و دینامیکی فرآیند را پیش بینی مینماید.