سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر گل افشانی – دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی، تهران، ایران.
حسین خوزین –

چکیده:

در سالهای اخیر توجه زیادی به پایش وضعیت سازه یا همان پایش سلامت سازه(Structural Health Monitoring شده است. تشخیص خرابی اعضا یک سازه، نقش بزرگی در پیشگیری از گسیختگی فاجعه بار در سازه دارد. از روشهای موجود در پایش وضعیت سازه، روش انتشار موج مزایای زیادی نسبت به دیگر روشهای پایش سلامت سازه دارد. انتشار موج در مسافت طولانی با استهلاک کم، حساسیت بالا به آسیبهای کوچک و ارزان و در دسترس بودن تجهیزات آن، استفاده ازآن را برای تشخیص ترکها در سازهها مهیا کرده است. با تأثیر ترکها (ناپیوستگیها) بر امواج و ثبت اطلاعات مربوط بهتغییرات امواج توسط حسگر ها و سپس تفسیر اطلاعات خام حسگر ۱ها توسط الگوریتمهای پایش وضعیت، میتوان به وجود ومقدار و مکان آنها در سازه پی برد[در این مقاله با شبیهسازی اعضا و اتصالات سالم و آسیب دیده سازهی جکت در یک نرمافزار المان محدود(Abaqus CAEو تولید موج لم به منظور اندرکنش با ترکهای خستگی و خوردگی، به پایش وضعیت سازه جکت خواهیم پرداخت. این کار از سه قسمت تشکیل شده است: ابتدا در مدل بدون آسیب، شبیهسازی انتشار موج انجام و اطلاعات حسگرها ثبت میشود. سپس با اعمال آسیب به مدل و انتشار موج در آن، امواج تغییر داده شده ثبت.[ میشوند. و در گام آخر با استفاده از مقایسه و پردازش اطلاعات دو گام قبل و مقایسه آنها تشخیص آسیب صورت میگیرد[ ۳ نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از دقت بالا و قابل قبول این روشها برای تشخیص مکان ترک میباشد