سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید خمسه – کارشناس ارشد
ولی کلانتر – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

دراین مقاله عملکرد دودکش خورشیدی جهت ایجادتهویه یک سالنمورد بررسی قرارگرفته است دودکش خورشیدی مکانیزمی برای بهره مندی مناسب ازخورشید جهت تولید برق درکاربرد نیروگاهی و همچنین با شکلی متفاوت جهت ایجاد تهویه برای کاربرد غیرنیروگاهی است کارکرد سیستم درطول یک روز شبیه سازی شده و اثرزاویه و جهت دودکش ها مورد بررسی قرارگرفته است دراین مقاله هدف بررسی مدلی با دودودکش خورشیدی به صورت غیردائم درطول یک روز و با استفاده از مدل تشعشعی است هندسه ای که شام لدودودکش خورشیدی است میتواند کاربردی برایسالن های صنعتی داشته باشد و هدف به کاربردن این هندسه استفاده حداکثری از تشعشع خورشیدی و ایجاد دبی هوای مناسب جهت تهویه ی یکسالن است بدین صورت که وقتی درنیمه اول روز تشعشع دریک سمت سالن بیشتر است دودکش ان سمت دبی هوای بیشتری ایجاد می کند و درنیهمدوم روز هنگامی که تشعشع درطرف دیگر سالن بیشتر است دودکش دوم عملکردی بهتر نسبت به عملکرد دودکش اول خواهد داشت