سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

درپژوهش حاضر رفتار تغییر شکل گرم آلیاژ برنج CuZn5 به کمک شبکه عصبی مصنوعی مورد بررسی قرارگرفته است به همین منظور آزمایشهای کشش گرم درمحدوده دمایی ۴۵۰-۲۵۰درجه سانتی گراد و نرخ کرنشهای اولیه ۰/۴ + ۰/۱ H 0/01 H0/001 s-1 برنامه ریزی و انجام شده است مقادیر تنش تسلیم و استحکام کشش نهایی ازنمودارهای تنش حقیقی ـ کرنش حقیقی به عنوان پارامترهای ورودی شبکه عصبی مورد استفاده قرارگرفته اند نتایج بدست آمده نشان میدهد که داده های حاصل از آزمایشهای تجربی با دقت قابل قبولی توسط مدل به دست آمده از شبکه عصبی قابل پیش بینی می باشند.