سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسام الدین مشیدی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایرج ستاری فر – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تنشهای پسماند کششی در سازه نقطه جوش شده موجب افزایش حداکثر تنش کششی و کاهش عمر خستگی سازه میشود. بنابراین نیاز است حداکثر تنش پسماند و محل وقوع آن را در سازه پیشبینینمود تا با انتخاب پارامترهای مناسب تنشهای پسماند کششی را حداقل نمود. در این مطالعه از یک مدل المان محدود الکتریکی- حرارتی- مکانیکی دوبعدی با تقارن محوری تهیه شده در نرم افزار المان محدود ANSYSبرای پیشبینی توزیعهای دما و تنش پسماند در طی مراحل مختلف جوشکاری مقاومتی نقطهای در ورقهای فولادی استفاده شده است. نتایج بهدست آمده از مدل شامل تاریخچه حرارتی نقاط، ابعاد دکمه جوش و توزیع و بزرگی تنشهای پسماند با مقادیر بهدست آمده در منابع معتبر مقایسه شده و تطبیق خوبی مشاهده میشود. نتایج نشان میدهد توزیع تنشهای پسماند شعاعی و محیطی در داخل دکمه جوش کششی و حداکثر تنش پسماند در محدوده لبه دکمه جوش رخ میدهد. به سمت لبه ورق به تدریج ماهیت تنشهای پسماند تغییر کرده و به تنشهای فشاری تبدیل میشوند. مدل به کار گرفته شده قابلیت استفاده جهت بررسی تاثیرات پارامترهای جوشکاری حرارت ورودی و زمان جوشکاری روی توزیع تنشهای پسماند را دارد