سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا علیاری – کارشناس بخش ژئوتکنیک، شرکت مشانیر

چکیده:

فروچالها یکی از انواع خطرات زمین شناسی اند که در نواحی کارستیک به خوبی شناخته شد هاند ، اما مطالعات کمی چندانی بر روی فروچالهایی که در سازندهای آبرفتی تشکیل می شوند ، انجام نشده است . بهره برداری بی رویه آب زیرزمینی در دشت مرکزی همدان که ضخامت آبرفت آن در بعضی مناطق به ۱۴۰ متر م یرسد ، باعث تشکیل فروچالهایی عظیمی در منطقه شده است . اگرچه سنگ بستر منطقه مورد مطالعه را در بعضی قسمتها، آهک های کارستیک سازند قم تشکیل می دهند ، مطالعات ژئوفیزیکی انجام شده ، وجود غارهای آهکی عظیم در محل تشکیل این فروچالها را نفی نموده است [ ۱ ]. از اینرو، امکان تشکیل هسته اولیه این فروچالها در آبرفت یکی از فرضیات محتمل می باشد که در مقاله حاضر سعی شده است نحوه تشکیل چنین فروچالهایی در یک مدل تفاضل محدود شبیه سازی شده و نتایج به دست آمده ، با آنچه که در منطقه مورد مطالعه به وقوع می پیوندد ، مقایسه شود . شکل شماره ۱ نشان دهنده موقعیت فروچالهای تشکیل شده در منطقه است