سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامران محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تبریز
سعید فرزین – دانشجوی دکتری عمران آب
یوسف حسن زاده – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی دریاچه ها و در پی آن بررسی تغییرات تراز آنها به منظور اعمال مدیریت بر منابع آب حائز اهمیت است مطالعات اخیر نشان میدهد سطح و حجم آب دریاچه ها به طور نسبی در حال کاهش است از این میان می توان به دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران اشاره کرد در تحقیقات گذشته ارتفاع سطح این دریاچه بین المللی تابعی از مقادیر بارندگی دبی خالص آبهای سطحی و تبخیر از سطح دریاچه درنظر گرفته شده است اما به نظر می رسد لحاظ نمودن جریان آبهای زیرزمینی دریاچه نیز به عنوان یک عامل هیدرولوژیکی تاثیر گذار موجب بررسی دقیق تر از سطح آب گردد دراین تحقیق با استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی ANN و افزودن آب زیرزمینی به معادله بیلان آبی دریاچه تراز سالانه سطح آب دریاچه مورد مطالعه قرارگرفته است پس از آموزش مدل توسط داده های مشاهداتی مشخص گردید مدل شبکه عصبی به شکل مناسبی این داده ها را تقریب می زند