سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید امین حسینی مطلق – کارشناس ارشد محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
محمد مهدی امین – استادیار گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفها
نعمت اله جعفرزاده حقیقی – دانشیار گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی جندی ش
حیدر علی کشکولی – دانشیار گروه کشاورزی ، دانشکده علوم ، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از انجام این تحقیق شبیه سازی تغییرات اکسیژن محلول رودخانه بشار در مقطع شهر یاسوج با استفاده از برنامه نرم افزاری QUAL2E می باشد. مواد و روشها : پس از تعیین واحدهای آلاینده رودخانه در محدوده شهر یاسوج ، جهت مدل سازی کیفیت آب رودخانه از برنامه نرم افزاری QUAL2E استفاده شد . نمونه برداری در ۹ نقطه از مسیر رودخانه ، به مدت سه ماه و تعداد ۱۰ بار د رهر ماه و جمعا ۳۰ نوبت انجام شد، و از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی شامل اکسیژن محلول (DO) و BOD و نیتروژن آمونیاکی و نیترات و کل جامدات محلول و هدایت الکتریکی و دما و PH و چند پارامتر دیگر انالیز گردید. سپس ، بر اساس یافته ها و نیز آمارهای موجود در مورد رودخانه ، مدل کامپیوتری کالیبره شد. رودخانه دارای ۲ قطعه ، ۷ نقطه ورودی ، و سه نقطه برداشت آب می باشد. یافته ها : پس از کالیبره کردن مدل ، مقدار DO د رگستذه ۷/۸ تا ۹/۲ میلی گرم در لیتر و BOD د رمحدوده ۰/۷۶ تا ۱ میلی گرم د رلیتر به دست آمد. یافته های این مطالعه وجود محل های آلوده در رودخانه با شرایط بحرانی از نظر DO را نشان نداد. بحث و نتیجه گیری : مقایسه کیفیت آب ودخانه در ایستگاه های مختلف با معیارهای عمومی کیفیت آب سازمان حفاظت محیط زیست ایران نشان می دهد که کیفیت آب رودخانه از نظر مشخصه های BOD5 و اکسیژن محلول تقریبا در شرایط بحرانی رودخانه در بالا دست و پایین دست در حد مطلوبی قرار دارد . با وجود این ، پایش دقیق تر پساب صنایع ، رواناب ها و پساب تصفیه خانه بویژه در ماه های گرم سال (تیر و مرداد ) موجب پیشگیری از به خطر افتادن حیات آبزیان خواهد شد.