سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی یاری – دانشیار، دانشکده مکانیک،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
علیرضا صادقلو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبی

چکیده:

دراین مقاله سیکل تبرید جذب سطحی، توسط منبع گرمایی تجدید پذیری که دمای آن نزدیک دمای محیط می باشد مورد بررسی قرار گرفته است.یک استراتژی جدید برای انجام فرآیند های تعریف شد ه در سیستمتبرید جذب سطحی با مبرد آب و جاذب سیلیکاژل به منظور بهبود ضریب عملکرد پیشنهاد شده است . که اساس این طرح را نحوه قرار گرفتن فرآیند های پیش گرم وپیش سرد تشکیل می دهد که شبیه سازی این فرآیندها توسط محیطSimulinkنرم افزارMatlab صورت گرفته است. با ارائه این طرح جدیدبرای انجامفرآیند های مذکور ضریب عملکرد به میزان ۲۴/۷% بهبود یافت. همچنین تاثیر دماهای کاری (آب داغ وآب سرد) و میزان دبی آب ورودی، بر ظرفیت سرمایش و ضریب عملکرد سیستم مورد بررسی قرار گرفت که دراین میان، میزان دبی آب ورودی بیشترین تاثیر را در ضریب عملکرد داشت.