سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد رمضانی سعادت آبادی – دکتری مهندسی شیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف تهران
سعید کاشفی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی شریف تهران
ابوذر به آئین –
محمود عالم رجبی –

چکیده:

در این مقاله ،هدف تعیین تعداد فازهای خروجی از یک جداکننده و تعیین ترکیب درصد اجزا در هر فازبا درنظر گرفتن جریانی اا ویژگی های ورودی معین)فشار ، دما و ترکیب درصد معین در ورودی( میبلشد. الگوریتمحل مسئله ادین صورت است که طبق داده های ورودی اه جداکننده ، ابتدا تعداد فازهای خروجی ازآن تعیین می گردد، سپس ترکیب درصد هر جز در هر فاز ادست آمده و نتایج حاصل با نتایج بدست آماده از نرم افزارAspen Hysys 2006مقایسه می شود.