سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر شهریور قوزوللو –
محمدرضا صلانی –
بهرام رضایی –

چکیده:

در این پژوهش تاثیر پارامترهای عملیاتی ابعاد، دور همزن، غلظت کلکتور و زمان بر بازیابی تجمعی شناورسازی مورد بررسی قرارگرفت. برای شبیهسازی از ساختارهای متفاوت استاندارد شبکه عصبی از قبیل شبکه عصبی چند لایه و شبکه عصبی چند لایهتعمیم یافته استفاده شد. نتایج آزمایشات و شبیه سازیها نشان داد که با افزایش غلظت کلکتور تا ۱۵۰۰ گرم برتن بازیابی افزایش یافته۹۹/۱۴%درصد) و سپس روند ثابتی دارد. با افزایش دور همزن تا ۱۲۰۰ دور بر دقیقه در دیگر شرایط بهینهی ثابت، به علتافزایش تعداد برخورد حباب_ذره، مقادیر بازیابی تجمعی۹۹/۹۷درصد بدست آمد. همچنین با افزایش دورهمزن به علت اغتشاش محیط، این مقدار کاهش یافت. در یک دور همزن ثابت با کاهش ابعاد ذرات مقدار بازیابی تجمعی به علت کاهش احتمال برخورد حباب_ذره کاهش یافت. در دور همزن ۱۰۰۰ ، ۸۰ ۱۲۰۰ دور بر دقیقه به ترتیب بخشعمدهای از ذرات در زمان های ۲۵ ،۵۰ و ۱۵ ثانیه شناور شدند