سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهراسادات میرصانع – کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در کشور ما تجربیات ناشی از ضعف یکپارچه نگری در مدیریت و توسعه منابع آب دغدغه های جدی برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای آب بصورت پایدار پدیدآورده که تدوین برنامه های توسعه منابع آب د رکل حوضه آبریز و مدیریت منابع آن را به ضرورتی حیاتی تبدیل نموده است از طرفی حفاظت از منابع خاک و آب حوضه از اصولیترین پایه های توسعه پایدار است که بی توجهی به آن می تواند عواقب جبران ناپذیری را برای کشور بدنبال داشته باشد هدف از این مقاله شبیه سازی اعمال مدیریت حوضه بر رواناب و بررسی توانمندی مدل Swat در مبانی مدیریت حوضه می باشد سناریوهای بررسی شده دراین تحقیق شامل پنج سناریوی توسعه کشاورزی و دو سناریوی توسعه شهری است از میان سناریوهای اعمال شده موجود سناریوی تبدیل حوضه به یک حوضه کشاورزی بیشترین تغییر را در میزان رواناب خروجی ایجاد کرده است پس از آن به ترتیب سناریوهای تخربی مراتع، جنگل زدایی و پس از آن سناریوی توسعه شهری به ترتیب به میزان حدود ۱۲۱ ، ۱۲۷ ، ۱۱۷ درصد در میزان رواناب ایستگاه خروجی حوضه تغییر نشان داده اند.