سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد سلیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
صمد دربندی – استادیار و عضو هیئت علمی
آرزو نجایی –
منوچهر یوسف زاده –

چکیده:

در این تحقیق مدل DRAINMOD برای شبیه سازی تأثیر مدیریت آبیاری بر تغییرات میزان بار نیترات زه آبهای خروجی از زهکش های شبکه زهکشی زیرزمینی دشت زنگنه واقع در شهرستان ماکو استان آذربایجان غربی مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور یک مزرعه در فاز ۳ که عملیات سیستم زهکشی احداث نگردیده بود انتخاب شد و سپس اطلاعات مورد نیاز مدل شامل پارامترهای هواشناسی، خاک، سیستم زهکشی، مدیریت آب، گیاه و ورودی های DRAINMOD-N جمع آوری گردید و مدل طی سال های آینده پس از اجرای پروژه، یکبار با آبیاری گندم و یکبار با آبیاری یونجه اجرا و شبیه سازی گردید. نتایج شبیه سازی نشان داد که مدل DRAINMOD بخوبی اثر متقابل مدیریت آبیاری، زهکشی و شوری را در مناطق خشک پیش بینی می نماید. بررسی ها در مورد کشت گیاه گندم و یونجه نشان می دهد که با کشت یونجه می توان شاهد افزایش میزان بار نیترات خروجی در زمان کمتری در نتیجه مدیریت آبیاری بود. چون نیاز آبی یونجه بیشتر از گندم است. لذا از مدل DRAINMOD می توان به عنوان یک ابزار مدیریتی برای تأثیر آبیاری بر میزان بار نیترات خروجی از زهکش ها در مناطق تحت زهکشی استفاده نمود.