سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن قمری – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت
مسعود لطیفیان – موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری
محمدحسین قرینه – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمدرضا دلفیه – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

در این تحقیق از مدلCERES-Maize برای مطالعه برخی خصوصیات مرفولوژیک ذرت تحت تیمارهای تنش خشکی و نیتروژن استفاده شد. سناریوی شبیهسازی با استفاده از اطلاعات خاکشناسی و آب و هوایی اهواز طی یک دوره ده ساله ۱۳۸۴-۱۳۷۵ طراحی و مدل اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش شامل ۶ سطح تنش خشکی شامل آبیاری بعد از تخلیه ۳۰ ، ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ درصد ظرفیت زراعی و ۶ سطح نیتروژن شامل ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره بودند. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل به شکل منطقی نشان داد که با افزایش شدت تنش رطوبتی و کمبود نیتروژن از شاخص سطح برگ کاسته میگردد. حداکثر ماده خشک ساقه بعد از گلدهی حادث شد و در ادامه وزن خشک ساقه کاهش یافت. بیشترین ماده خشک کل در تیمارI30N300 به مقدار ۲۴۲۱۲ کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در تیمار I80N50 به ۱۵۶۸۸ کیلوگرم در هکتار بود. در شرایط تنش شدید رطوبتی افزایش مقادیر نیتروژن بیشتر از ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نه تنها باعث افزایش ماده خشک کل نشد بلکه نسبت به سطح ۱۰۰ کیلوگرم در هکتارکاهش عملکرد هم داشت. با توجه به سرعت و دقت مدل های کامپیوتری اهمیت استفاده از مدلهای شبیه سازی در کشاورزی میباید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.