سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن سودمند –
اشکان البرزی –
مرتضی زیودار –
رهبر رحیمی –

چکیده:

برج تقطیر دیوار میانی یکی از انواع برج های کوپل گرمایی است که در سال های اخیر برای جداسازی مخلوط های چند جزیی مورد توجه قرار گرفته است. در ساختار این برج یک دیواره وجود دارد که برج را به دو قسمت پیش جداساز و برج اصلی تقسیم می کند و باعث می شود که از پدیده نامطلوب Remixing برای جزء میانی جلوگیری کند برج تقطیر دیوار میانی از نظر ترمودینامیکی معادل با برج پتلیوک است، از این رو برای بدست آوردن پارامترهای طراحی و شبیه سازی برج پتلیوک با استفاده از نرم افزارهای موجود، باید این برج به برج های ساده تر تقسیم شود. برای به دست آوردن پارامترهای اولیه از روش میانبر استفاده میشود. در این مقاله طراحی و شبیه سازی یک برج پتلیوک برای خالص سازی واحد ۱و۳بوتادین انجام شده است. شبیه سازی این برج با استفاده از نرم افزار ASPEN PLUS صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که با جایگزینی این برج با دو برج معمولی در واحد خالص سازی ۱و۳بوتادین پتروشیمی امیرکبیر، میزان بار حرارتی چگالنده و جوش آور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که در نتیجه باعث کاهش در هزینه عملیاتی میگردد.