سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد امیدیان – کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
محمد اهدایی – کارشناسی مهندسی نفت
قباد روانان – کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری

چکیده:

یکی ازروشهای افزایش بهره وری از مخازن گاز میعانی بازگردانی گاز به درون مخزن می باشد درمخزن مورد مطالعه بازگردانیگاز برای مدت ۱۸ سال انجام شده است بدین منظور تولید از مخزن و میانگین فشار آن درزمان تخلیه طبیعی همچنین بازگردانی گاز با استفاده از نرم افزار CMG شبیه سازی گردید با استفادها زنرم افزار builder مدل استاتیکی مخزن و با استفاده از نرم افزار winprop سیال مخزن شبیه سازی شده است بازگردانی گاز دردوسناوریوی افزایش دبی گاز و افزایش فشارگاز مورد بررسی قرارگرفته است هدف از شبیه سازی انتخاب بهترین سناریو می باشد که درسناریوی افزایش دبی تزریق گاز مقدار ضریب بازیافت ۷۹درصد افزایش یافت که درمقایسه با دیگر سناریوها مقادیر بیشتری داشت و به عنوان بزرگترین سناریو انتخاب گردید.