سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه سیما – کاندیدای دکتری مهندسی منابع آب ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
مجید شفیعی جود – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
مسعود تجریشی – هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ۳و ۴
احمد ابریشم چی – هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران و

چکیده:

احداث سدهای بزرگ مخزنی و نیروگاه های برق آبی در بسیاری از حوضه های آبریز دنیا منجر به تغییر رژیم جریان طبیعی رودخانه ها و اکوسیستم های وابسته شده است. بازنگری بهره برداری از سدهای موجود با هدف تخصیص نیازهای زیست محیطی پایین دست، به عنوانراهکاری مؤثر برای مدیریت پایدار منابع آب شناخته شده است. در این مطالعه بازنگری بهره برداری از سد و نیروگاه مارون با در نظر گرفتن نیازهای زیستمحیطی ( تالاب شادگان ) با استفاده از مدل تحلیل دینامیکی سیستمSD) مورد شبیه سازی قرار گرفت. ابتدا وضعیت موجود سیستم طی دوره زمانی ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۷ شبیه سازی شده نتایج مدل با دادههای ایستگاههای هیدرومتری پایین دست اعتبارسنجی شد. سپس سناریوهای مختلف برای بازنگری بهره برداری از مخزن مارون با اعمال نیاز زیست محیطی تالاب در سطوح مختلف توسعه داده شد. نتایج شبیهسازی سناریوها نشانگر این است که در شرایط بهره برداری از سد جره و نیروگاه مارون، تأمین نیاز زیست محیطی تالاب در سطوح ۱و ۲ آورد سالانهMCM 1099 و ۱۱۳۹ ) امکان پذیر است. همچنین به منظور کاهش کمبود آب ورودی به تالاب، درصدهای مختلف کاهش نیاز آبیاری دشتهای پایین دست سد مارون بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده بازنگری بهره برداری از سدمارون با اعمال نیاز های تالاب در سطح ۲و کاهش ۳۰ درصدی در نیازهای آبیاری ( معادل آورد سالانه MCM1255 شرایط مناسب تر و پایدارتری را نسبت به وضعیت موجود سیستم ایجاد خواهد نمود