سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیلا جوانمرد – پژوهشکده هواشناسی بلوار پژوهش بزرگراه تهران کرج
مهلا کریمپیرحیاتی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
یوسفعلی عابدینی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله اثرات بارورسازی با یدید نقره با استفاده از مدل عددی فیزیک ابر یک بعدی وابسته به زمان ارزیابی گردید معادلات دینامیکی مدل براساس مدل اگورا ـ تاکاهاشی ۱۹۷۲ پارامترسازی خرد فیزیکی کپه ای بارش طبیعی ان براساس مدل لین و همکاران ۱۹۸۳ و پارامترهای خرد فیزیکی بارش مربوط به بارورسازی آن براساس مدل ژن و هنگ چی ۲۰۱۰ کد نویسی شده است با اجرای برنامه در حالاتمختلف این نتیجه گرفته شد که اگر یدید نقره با نسبت آمیختگی ۲/۵×-۹ ۱۰ gg-1 وارد ابر گردد بارش ۲۰% افزایش می یابد. هسته سازی ناهمگن یدید نقره منجر به افزایش یخ ابر شده بنابراین برف افزایش یافته و درنتیجه با ذوب برف و یخ ابر بارش افزایش می یابد.