سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرمین عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه زابل
محمود صبوحی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
حمیدرضا پاک نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه زابل
جعفر نجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

از سوالات مطرح در طرح سدهای چند منظوره در سطح ملی توجیه پذیری آنها در بلندمدت می باشد. این مساله در حال حاضر که روند رو به رشد تمرکز گازهای گلخانهای در اتمسفر بر میزان متغیرهای اقلیمی همچون بارش تاثیر مستقیم داشته و در دورههای آتی میتواند اثرات عمیقی بر روی طرح سدهای چند منظوره بگذارد و توجیه پذیری آنها را با مشکل مواجه سازد، بسیار مورد توجه اقتصاددانان توسعهای قرار گرفته است. خشکسالی به عنوان یک پدیده نامطمئن و غیرقابل پیشبینی، پدید-ه ای متناوب و منطقهای است که با ایجاد کمبود آب در هوا و خاک بر اقتصاد و توسعه ی پایدار کشاورزی تاثیر میگذارد. شبیه سازی شدت و نوسانات وقوع خشکسالی در جلوگیری از تخریب های اقتصادی و اجتماعی بر کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است. خشکسالی ملایم و طولانی ممکن است بیشتر از یک خشکسالی کوتا-ه مدت و شدید بر اقتصاد و کشاورزی یک کشور و یا منطقه تاثیر بگذارد. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل شبکهی عصبی مصنوعیNNA) و اطلاعات بارندگی سا – های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ ، میزان بارندگی برای همان سالها شبیه سازی و تاثیر آن بر اقتصاد و توسعه ی پایدار کشاورزان پایین دست سد شهید رجایی(تجن) بررسی شد. که نتایج نشان دهندهی کاهش میزان بارندگی طی ۱۰ سال اخیر میباشد. بر اساس سه شاخص خشکسالی، دورههای خشکسالی وجود داشته و تاثیر مخربی بر توسعه ی پایدار کشاورزی منطقه داشته است. در نتیجه، نتایج اهمیت برنامهریزیهای بلندمدت اقتصادی، توسعهای دولت برای نیل به هدف توسعهای پایدار کشاورزان شهرستان ساری(سد شهید رجایی) را خاطر نشان میسازد.