سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و محیط زیست، دا
پویان خیرخواه – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
حسن بهرامیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، پردیس دانشکد ههای فنی، دانشگاه تهرا
سیدحسین جمالی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، پردیس دانشکد ههای فنی، دانشگاه تهرا

چکیده:

باتری های سرب-اسید به عنوان منابع در دسترس ذخیره انرژی، قیمت ارزان آنها، قابلیت شارژپذیری و چگا لی انرژی بالا، کاربرد گسترده ای در خودروهای الکتریکی یافته اند. عملکرد بهینه و پربازده این منابع انرژی بیش ازپیش در گرو شناخت بهتر رفتار الکتروشیمیایی و بررسی پارامترهای طراحی اجزا آنها می باشد . در ای ن مقاله سعی شده ابتدا یک فرمولاسیون ریاضی دوبعدی گذرا مبتنی بر مع ادلات ممنتوم، پیوستگ ی، انتقال جرم وپتانسیل الکتریکی برای بررسی رفتار سیالاتی و الکتروشیمیایی باتری سرب-اسید در نرم افزار فلوئنت ارائه شود. مدل حاضر علاوه بر درنظر گرفتن معادلات سینتیک الکتروشیمیایی و انتقال جرم ب هعنوان دو معادله وابسته بهیکدیگر، توانایی مدل کردن جابجایی آزاد ناشی از تغییرات چگالی را دارا م ی باشد . همچن ین به کمک ا ی ن مدل سازی می توان ولتاژ سلول، تغییرات پروفیل غلظت، میزان تخلخل و نرخ انجام واکنش با گذر زمان راپیش بینی نمود. در ادامه، فرآیند شبیه سازی، ارائه و نتایج به دست آمده با نتا یج حاص ل از شب یه ساز ی ه ای پیشین بر روی چند سلول باتری سرب-اسید مبنا سنجیده و اعتبارسنجی شده است