سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین انصاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری وآبادانی دانشگاه تهران
محمد حسین امید – دانشیار گروه مهندسی آبیاری وآبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آلایندههای مختلف بر کیفیت آبهای سطحی، تغییرات پارامتر کیفی اکسیژن محلول در رودخانه از اهمیت خاصی برخوردار است. در تحقیق حاضر به منظور شبیهسازی اکسیژن محلول، ابتدا نمونهبرداری از رودخانه پسیخان انجام و پارامترهای DO و BOD در طول بازده اندازهگیری شد. برای شبیهسازی و پیشبینی غلظت اکسیژن محلول در رودخانه از روشهای عددی FTCS و Upstream و LAX و QUICKEST استفاده و نتایج با دادههای مشاهداتی و همچنین با نتایج روش تحلیلی استریتر- فلپس مقایسه شد. نتایج، تطابق بسیار خوب مدلهای عددی با دادههای مشاهداتی را نشان داد.