سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین گشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مکانیک دانشگاه جامع امام حسین (
علیرضا نداف اسکوئی – استادیار، گروه مکانیک دانشگاه جامع امام حسین (ع)
سمیه عبداللهی بکتاش – کارشناسی ارشد، گروه مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

روشهای بدون المان، برای غلبه بر نقاط ضعف روش المان محدود در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفتند. در این مقاله با استفاده از روش بدون المان فرم ضعیف و و تابع شکل درونیابی نقطهای شعاعیRPIM) به شبیهسازی و تحلیل اکستروژن مستقیم قطعه استوانهای با جنس ماده صلب-پلاستیک پرداخته شده است. تابع شکل درونیابی نقطهای شعاعی برخلاف تابع شکل حداقل مربعاتمتحرکMLS) دلتای کرونیکر را ارضا کرده و در نتیجه برای اعمال شرایط مرزی میتوان از روش مشابه روش المان محدود عمل نمود. کانتورهای کرنش، نرخ کرنش، الگوی پخش گرهها و بردار سرعت گرهها برای درصدهای مختلف پیشروی پانچ، استخراج شد.مقایسه نتایج به دست آمده از این روش با نتایج حاصل از تحلیل المان محدود، مطابقت خوبی را بین آنها نشان میدهد