سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مولود عالیپورشهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد فرخیان فیروزی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
علی کرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین معتمدی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

بررسی انتقال میکروبهادرخاک ازجنبه های مختلف زیست محیطی مانند آلودگی آبهای زیرزمینی وپالایش زیستی خاک و آب زیرزمینی اهمیت دارد هدف ازاین پژوهش مطالعه کمی انتقال و نگهداشت باکتری اشریشیاکلی درستونهای خاک دست خورده شنی لومی تحت شرایط رطوبتی اشباع بود ازمایش درسه ستون خاک شنی لومی یکنواختی انجام شد منحنی های رخنه کلرید و باکتری اندازه گیری شد مدل سینتیک جذب واجذب تک مکانی و دومکانی برنامه HYDRUS-1D برای پیش بینی انتقال و جذب باکتری درستون خاک استفاده شد نتایج نشان داد مدل جذب – واجذب سینتیک دومکانی درمقایسه با تک مکانی برازش بهتری با داده های حاصل ازانتقال باکتری داشت