سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزاد سلیم زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مهندسی کشاورزی علوم خاک گرایش فیزیک و حف
منوچهر یوسف زاده –

چکیده:

در این تحقیق مدل DRAINMODبرای پیش بینی نیترات زه آبهای شبکه زهکشی زیرزمینی دشت زنگنه واقع در شهرستان پلدشت استان آذربایجان غربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور یک مزرعه که تحت کشت یونجه بود انتخاب گردید و میزان نیترات زه آبهای خارج شده از لترال واقع در آن، طی ۱۱ روز در ماه آبان ۱۳۹۰ اندازه گیری گردید. سپس اطلاعات مورد نیاز مدل شامل پارامترهای هواشناسی، خاک، زهکشی، آبیاری و گیاه جمع آوری و مدل اجرا شد. نتایج حاصله با مقادیر اندازه گیری شده مورد مقایسه قرار گرفت. برای ارزیابی کمی عملکرد مدل از پارامترهای آماری خطای جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، خطای میانگین مطلق (MAE) و درصد خطا (CRM) استفاده شد. پس از اطمینان از دقت و کارایی مدل در شبیه سازی نیترات زه آبها در مزرعه آزمایشی، مدل برای فاز های ۳ و ۴ که زهکش ها هنوز احداث نشده بودند اجرا شده و تغییرات نیترات زه آبها طی ۱۵ سال پس از اجرای پروژه شبیه سازی گردید. همچنین اثر عمق نصب زهکش ها بر میزان نیترات زه آبها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی مدل نشان داد که مدل با دقت بسیار خوبی می تواند نیترات زه آبها را در منطقه شبیه سازی نماید. مقادیر RMSE برابر ۰۵/۱، MAE برابر ۳۹/۰ و CRM برابر ۰۲/۰- برای نیترات زه آب به دست آمد. همچنین تغییر عمق نصب زهکش ها هم تاثیر چندانی بر میزان نیترات زه آبها نداشت.