سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سهیل غنمی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی مکانی
علیرضا حسین نژاد – استادیار – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

اثر مقادیر متفاوت کسر حجمی نانوذره ی Al2O3 بر جریان و انتقال حرارت نانوسیال آب/ اکسید آلومینیوم در یک کانال صفحه ای در رژیم جریان آرام و دائم با استفاده از روش عددی لتیس بولتزمن (LBM) بررسی گردیده است. با فرض همگن بودن توزیع نانو ذرات در آب، نانوسیال حاصل با روابط مدل مخلوط همگن مدل گردید. کلیه ی خواص ترموفیزیکی نانوسیال به ازای هر کسر حجمی در دمای مرجع، ثابت در نظر گرفته شده است. در دیواره های کانال از شرط دما ثابت و در مقطع خروجی از شرط توسعه یافتگی پروفیل سرعت و دما استفاده گردید. پروفیل سرعت و دما در مقطع ورودی یکنواخت و ثابت فرض شده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نحوه ی تغییرات پارامترهای جریان و انتقال حرارت نانوسیال آب/Al2O3 در ازای استفاده از کسر حجمی های متفاوتی از نانوذره بوده است. ملاحظه گردید که در رینولدز ثابت، افزودن کسر حجمی نانوذره تاثیری بر پارامترهای بی بعد میدان جریان از جمله ضریب اصطکاک سطح نداشته، ولی عدد ناسلت با افزایش ۳ درصدی کسر حجمی، بیشتر از ۳ درصد افزایش می یابد.