سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری دانشگاه آزاد اسل
محسن مسیحی – دکتری مهندسی نفت

چکیده:

مخازن زیرزمینی ذخیره سازی گاز ) UGS ( یک روش متداول شناخته شده در جهان برای جبران کمبود گازمورد نیاز و پوشش مازاد مصرف در فصول سرد سال شناخته شده است در این فرآیرد مازاد گاز طبیعیتابستان در یک محیط متخلخل زیرزمینی دارای پوش سنگ مناسب تزریق می شود تا جوابگوی بار مصرف بالا در فصول سرد و پر مصرف سال باشدر ایآ پروژه بر مبنای بررسی کلی پیرامون راحی و اجرای ذخیره سازیگاز و مطالعه ی موردی یک مخزن گاز میعانی ایران با اهداف ذخیره سازی می باشدر انجام این پروژه راهبردی برای رسیدن به دانش ذخیره سازی به عنوان کلید حل مشکلات اوج مصرف در ایران و هبچنین پررداختآن بهجنبه ی جدیدی از موضوع شامل ذخیره سازی در مخازن بخشی تخلیه شده می باشدر پس از جبع آوری داده های مخزنی و آماده سازی مدل ژئولوژیکی میدان یک برنامه ی شبیه سازی برای میدان طراحی میگردد، مدلاستاتیک بوسیله داده های سیال به مدل دینامیک تبدیل شده و دقت مدل بوسیله تطبیق تاریخچه تایید میگرددر سناریو های مختلفی برای ذخیره سازی گاز گسترش می یابدر سناریو ی تخلیه و ذخیرره گاز برایمیدان اجرا شده و نتایجی گردآوری می گرددر پس از مقایسه سناریوهای مختلف نتایجی گرردآ وری شده و بهتریآ سناریوی ذخیره سازی در این میدان انتخاب می شود