سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید حاجی علی گل – کارشناس ارشد سازه های آبی شرکت مهندسین مشاور شاراب
رضا فرشاد – کارشناس ارشد سازه های آبی شرکت مهندسین مشاور پوراب
فریبرز محمدی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد احدیان – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بررسی الگوی جریان در آبگیر ها از جمله کنترل هایی است که باید در هنگام طراحی مد نظر قرار بگیرد. در این تحقیق اقدام به شبیه سازی الگوی جریان در آبگیر جانبیT شکل ایستگاه پمپاژ سبیلی که از رودخانه دز منشعب می گردد، با استفاده از مدل Flow‐۳D گردید. با توجه به مشکلات بوجود آمده در آبگیری از رودخانه دز، چگونگی امکان استفاده از کانال زانویی بررسی گردید. در این راستا توزیع پروفیل سرعت به همراه انرژی تلاطمی در مدخل آبگیر در شرایط وجود و عدم وجود کانال زانویی بررسی شد. نتایج نشان داد که در حالت بدون کانال زانویی تغییرات انرژی تلاطمی از ابتدای مدخل آبگیرتا انتهای آن حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و استهلاک انرژی تلاطمی از ابتدای مدخل آبگیر (در رودخانه) به انتهای آن در حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که به لحاظ کمی، گرادیان ماکزیمم سرعت در حالت بدون کانال زانویی از ۶۱ درصد به ۴۲ درصد در حالت وجود کانال زانویی کاهش یافته است.