سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مازیار کاوسی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
احمد ویسی – عضوهیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده:

در این مقاله الگوی جریان در یک کانال قوسی با زاویه مرکزی ۹۰ با نسبت انحنا به عرض ٣ بستر صلب با آبگیر جانبی در موقعیت های مکانی ۳۰ ،۴۵ و ۶۰ درجه از با استفاده از نرم افزار فلوئنت مورد بررسی قرارگرفته است. جریان مورد مطالعه در این تحقیق مغشوش، سه بعدی و دائم در نظر گرفته شده است. از مدل آشفتگی RSM جهت مدلسازی تنش های رینولدز و معادلات حاکم استفاده شده است.از نتایج آزمایشگاهی موجود برای صحت سنجی نتایج حاصله استفاده شده است. نتایج نشان داده است که موقعیت مکانی ۶٠ درجه مناسب ترین محل برای آبگیر جانبی می باشد در این موقعیت مکانی عرض ناحیه چرخشی داخل آبگیرو میزان رسوب ورودی به آن کاهش پیدا می کند.