سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا اعتضاد – شرکت سهامی خدمات برق مشانیر، دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ا
احمد غلامی – شرکت سهامی خدمات برق مشانیر، دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ا
محمدمهدی مرآت – شرکت سهامی خدمات برق مشانیر، دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ا
علیرضا قدس – شرکت سهامی خدمات برق مشانیر، دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ا

چکیده:

در این مقاله دقت مدلهای مختلف برق گیر به منظور شبیه سازی پدیده قوس برگشتی ناشی از بروز صاعقه در خط انتقال مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است . تاکنون م ی زان دقت
مدلهای گذرای برق گیر که تغییرات ناشی از کاهش زمان پیشانی موج ورودی بر روی دامنه ولتاژ را نیز در نظر میگیرند مورد بررسی قرار نگرفته است . مقایسه میزان خطای شبیه
سازی مقدار ماکزیمم اضافه ولتاژ ناشی از پدیده قوس برگشتی با مدلهای گوناگون برق گیر اکسید روی نشان میدهد که جهت بررسی این پدیده با یستی از مدلهای گذرا ی برق گیر متناسب با نوع اضافه ولتاژ استفاده گردد .