سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد ابوالفضلی اصفهانی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی پورعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از یک محاسباتی فرایند پاشش سوخت از یک انرژکتور با اسپری مخروط کامل دریک محفظه حجم ثابت شبیه سازی شدها ست برای این منظور درمدلسازی پاشش قطرات از روش قطرات مجزا DDM استفاده شده است به منظور پیش بینی فرایند شکست اولیه جت خروجی و شکست ثانویه قطرات مدل ترکیبی EBS که ترکیب مدل شکست اولیه بهبود یافته بلابEnhanced Blob Method و مدلشکست ثانویه اسمل Schmehl می باشد به کاررفته است همچنین برای درنظر گرفتن اثرات اغتشاش از مدل یک معادله ای انتقال لزجت گردابه)Eddy Viscosity Transport Equation استفاده شده است دراین مقاله توانایی ترکیب مدلهای شکست اولیه شکست ثانویه و مدل اغتشاش در پیش بینی نتایج آزمایشگاهی و اثر شبکه برصحت نتایج نشان داده شده است.