سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود داوری – استادیار خاکشناسی دانشگاه کردستان
مهدی همایی – استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد هادی غفاریان مقرب – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

فلزات سنگین نیکل و کادمیم بهدلیل پیامدهای وخیم برای سلامت انسان، حیوانات و گیاهان اهمیتی ویژه در آلودگی زیست بوم دارند. هدف از این پژوهش، کمی کردن مقدار استخراج سبز آلایندههای توأمان نیکل و کادمیم از خاکهای آلوده توسط شاهی بود . بدین منظور، خاکی لوم رسی با ترکیبی از سطوح مختلف هر دو آلاینده نیکل و کادمیم آلوده شده و بذر شاه ی در آنها کشت گردید. با گذشت دو ماه از زمان جوانهزنی، گیاهان برداشت شدند. نیکل و کادمیم نمونههای خاک و گیاه به ت رتیب با روش های اکسیداسیون تر و اکسیداسیون با اسید نیتریک M 4 عصارهگیری، و با دستگاههای جذب اتمی و پرتوسنجی نشری پلاسمایی جفت القایی اندازهگیری شدند. نتایج نشان دادند در مقایسه با شرایطی که فلزهای نیکل و کادم یم به تنهایی در خاک وجود داشتند کاهش عملکرد نسبی شاهی در حضور توأمان این آلایندهها بیشتر بود. با افزایش غلظت نیکل در هر سطح ثابت کادمیم در خاک، جذب نیکل توسط کلم زینتی افزایش یافت. این در حالی است که با افزایش غلظت کادمیم در غلظتهای بالای نیکل کل در خاک، جذب نیکل توسط کلم زینتی کاهش یافت. نتایج همچنین نشان دادند مدل پیشنهادی – که از ترک ی ب تابع جمع پذ یر عملکرد نسبی و غلظت آلایندهها در گیاه اشتقاق یافته بود – در برآورد مقدار پالایش آلایندهی نیکل از خاک توسط شاه ی کارآیی نسبتاً بالایی داشت.