سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر نعیمی – خرم آباد – کمالوند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد- گروه فیزیک – عض

چکیده:

در این مقاله یک میکرو مدل کامل از کاتد مرکب YSZ/LSMدر نظر گرفته شده و تمام پلاریزاسیون ها ؛روابط میان پدیده های انتقال، فرایندهای الکتروشیمیایی، میکروساختار کاتد مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به اینکه آهنگهای احیای اکسیژن در مدل مکانیسم عمومی بر منحنی های پلاریزاسیون فیت شدهمدل مورد نظر پیشنهاد شده است. برای طراحی بهینه پارامترهایی مانند ضخامت کاتد،اندازه ذرات،نسبت اندازه ذرات و کسر حجمیYSZ در کاتد مرکب YSZ/LSM مهم است که در این مدل این پارامترها بررسی شده و نتایج پیشگویی شده توافق خوبی ب ا داده های آزمایشگاهی و گزارش مقالات دارد