سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

جعفر نوری – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک
حمید رحیمی پور – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
رویا نزاکتی اسمعیل زاده – دانشکده فنی و مهندسی ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

دریاچه انسان ساخت پیش بینی شده در شمال غرب شهرتهران و رد منطقه ۲۲ ، به عنوان بزرگترین دریاچه مصنوعی ایران محسوب می گردد . این دریاچه دارای مساحت تقریب ۲۲۴ هکتار ، عمق متوسط ۱۰ متر و حجمی حدود ۱۰ میلیون متر مکعب می باشد . مهمترین مناطق آبی موجود در منطقه که می توان از آنها به منظور تامین آب این دریاچه استفاده نمود شامل رودخانه کن ، رواناب های سطحی مطقه شهری ، رواناب ]ای حوزه های میانی و پساب تصفیه شده منطقه شهری می باشند. در این هر یک از این منابع به صورت مجزا و همچنین تلفیقی از دو یا چند منبع به همراه یکدیگر به عنوان گزینه های تامین آب دریاچه در نظر گرفته شده اند .بدین ترتیب دوازده گزینه تامین آب متفاوت مطرح گردیده است . از آنجاییکه عوامل متعددی بر کیفیت دریاچه آب تاثیر می گذارند ، در مطالعه حاضر پدیده پر غذای یکی از عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. بدیت ترتیب که غلظت ماده مغذی فسفر در مخزن دریاچه برای هر یک از حالت هایی که آب دریاچه تسط یکی از دوازده گزینه فوق تامین گردد طی یک دوره زمانی معین با استفاده از مدل ReservoirSystems – Water Quality for River شبیه سازی شده است . پس از تعیین غلظت فسفر ،وضعیت تروفیک دریاچه قابل پیش بینی خواهد بود . انتخاب دوره زمانی معین با بهره گیری از اطلاعات و آمار درازمدت ایستگاه های هوا شناسی و هیدرومتری منطقه صورت کرفته است. در این مطالعات سالهای آبی ۵۲ – ۱۳۵۱ تا ۵۶ – ۱۳۵۵ به عنوان دوره شاخص مدل سازی تعیین شده اند. به منظور اجرای مدل از آمار و داده های هواشناسی ، هیدرولوژی و کیفی ، هندسه مخزن ، داده های جریان ورودی و ضرایب پیش فرض مدل استفاده شده است. پس از اجرای مدل نتایج مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته اند . با استفاده از این نتایج گزینه های (۲) و (۴) به ترتیب مربوط رودخانه کن به تنهایی و یا استفاده توام این رودخانه با رواناب های حوزه های میانی به عنوان مناسب ترین منابع تامین آب دریاچه از نظر پیداش فرایند مغذی شدن معرفی گردیده اند.