سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی
محسن لوح موسوی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
حسن خادمی زاده – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

در فرآیند شکلدهی افزایشی دونقطه ای، یک ابزار فرمدهی با نوک کروی با اعمال فشار بر روی ورق در امتداد مسیرهای طرحریزی شده به وسیله یک دستگاه CNC تغییر شکل مورد نظر در قطعه را به وجود میآورد. در این روش از یک قالب در زیر ورق استفاده میشود که این قالب ثابت ساپورت کننده ورق در طول پروسه شکلدهی است. این روش برای نمونه سازی، شکلدهی اشکال پیچیده و تولید قطعات با تیراژهای کم مناسب میباشد. یکی از پدیده های اجتناب ناپذیر در شکل دهی افزایشی و سایر فرآیندهای شکل دهی ورقهای فلزی، برگشت فنری ١ یا بازیابی الاستیک است که در ضمن باربرداری و در نتیجه توزیع مجدد و رها شدن تنش های الاستیک داخلی محبوس شده در قطعه، حاصل شده و منجر به تغییر در شکل و ابعاد قطعه نهایی می گردد. بنابراین، پیش بینی میزان برگشت فنری ورقهای فلزی بعد از فرآیند شکل دهی جهت کنترل ابعادی مسئله مهمی است.در این مقاله پدیده برگشت فنری در فرآیند شکل دهی افزایشی دو نقطه ای مخروط ناقص به کمک شبیه سازی عددی اجزای محدود به وسیله نرم افزارABAQUS ،شبیه سازی شده است.سپس مقادیر برگشت فنری حاصل از شبیه سازی با مقادیر تجربی بدستآمده توسط سایرین، مقایسه شده و تطابق خوبی مشاهده شد و صحت نتایج تأیید گردید،سپس تأثیر جنس و خواص ماده اولیه و ضخامت اولیه ورق، زاویه دیواره مخروط ناقص و روانکاری قطعه در حین شکل دهی بر میزان برگشت فنری، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت