سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه نوری جنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه سیستان و بلو چستان
جواد شهرکی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

صنعت برق کشور تا قبل از دهه اخیر ، به دلیل توسعه و گسترش زیاد شبکه برق رسانی و جذب مشترکان جدید، از رشد رو به بالای مصرف انرژی برخوردار بوده است. در سالهای اخیر تعداد مشترکان برق تقریباً به حد اشباع رسیده و تأمین نیاز برق مصرفی کشور را با چالشهایی مواجه ساخته است. در ایران و اکثر کشورهای جهان ، مصر فکنندگان انرژی الکتریکی به ۶ بخش خانگی، عمومی، سایر مصارف، صنعتی، کشاورزی و روشنایی معابر تقسیم بندی می شوند. هنر شبیهسازی میزان برق مصرفی آن است که با مطالعه و تحلیل مقادیر شبیهسازی میزان برق مصرفی، پارامترهای موثر را شناسائی و حساسیت هر کدام از پارامترها را تحلیل شود. آنگاه با استفاده از روشهای مختلف مدلهای مناسبی برای شبیهسازی میزان برق مصرفی تهیه و از طریق اعمال پارامترهای موثر به ورودیهای مدل مقادیر برق مصرفی آینده پیش بینی گردد. بدلیل وجود رفتار تصادفی مصرف، همیشه در شبیه سازیها مقداری خطا وجود دارد. دقت شبیه سازی میزان برق مصرفی، در صنعت برق بسیار گرانبها میباشد. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل خودرگرسیونی- میانگین متحرک همانباشته (ARIMAX) و اطلاعات میزان برق مصرفی و جمعیت مشترکان در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ ، میزان برق مصرفی شبیه سازی و تاثیر آن را بر توسع ه اقتصاد انرژی ایران بررسی شد. در پایان سال ۱۳۸۹ تعداد مشترکین و میزان برق مصرفی به ترتیب ۲۵ میلیون و ۷۷۰ هزار ۵ درصد رشد داشته اند. / ۹ و ۴ / مشترک و ۱۷۸۹۴۹ میلیون کیلووات ساعت بوده است که نسبت به سالهای قبل به ترتیب ۸ پژوهش حاضر نشان داد که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن رابطه مستقیمی برقرار است. بنابراین جهت رسیدن به بهره وری و کارایی بالا، صنعت برق بایستی به صورت یک بنگاه اقتصادی به فعالیت ادامه دهد. و حمایتهای دولتی منجر به حیات اقتصادی این صنعت نخواهد شد.