سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد نجفیان – دانشجوی کارشناس ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
جواد احدیان – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن سلیمانی باربر صاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

پل ها سازه های ارتباطی مهمی هستند که معمولاً بر روی رودخانه ها احداث می گردند. پایه پل ها، روی جریان اطرافشان، نحوه تشکیل گردابه ها و شکست آنها در منطقه سکون و به تبع آن بر نیروهای نوسانی وارد به پایه اثر گذار است. در این تحقیق از مدل Fluent برای شبیه سازی جریان در اطراف پایه های پل طوق و شکافدار در ابعادی نزدیک به واقعیت استفاده شد. جهت صحت سنجی مدل عددی، مقادیر ضریب درگ و عدد استروهال مربوط به پایه استوانه ای ساده با مشاهدات آزمایشگاهی و تحقیقات گذشته بررسی و مشخص گردید نتایج حاصل از مدل اغتشاش RNG-KƐ در عدد 〖۲×۱۰〗^۵ با نتایج آزمایشگاهی تطابق نسبتاً خوبی دارد. همچنین در این تحقیق مقدار ماکزیمم تنش برشی در بستر اطراف پایه طوق و شکاف دار و پایه ساده مقایسه شد. با توجه به نتایج حاصله تنش برشی در پایه طوق و شکافدار نسبت به پایه ساده ۲۱% کاهش پیدا کرده است و از آنالیزهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که استفاده همزمان طوق و شکاف در پایه پل کارآیی بیشتری نسبت به حالات پایه ساده، پایه شکافدار و پایه طوقدار داشته و شایسته است به عنوان روشی کارآمد در جهت حفاظت پایه پل در نظر گرفته شود.