سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سامان عباسی چناری – کارشناس ارشد سازه های ابی
امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
جواد احدیان – استادیار گروه سازه های ابی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بررسی خصوصیات و رفتا رجریان در رودخانه ها و سازه های مرتبط با آن از پدیده های پیچیده است که استفاده از نرم افزار را امری اجتناب ناپذیر می نماید ابشکن سازه هیدرولیکی ساده ای است که برای ساماندهی رودخانه ها در قوس یا مسیر مستقیم و کنترل فرسایش وحفاظت از سواحل رودخانه استفاده می شود در این پروژه با استفاده از نرم افزار Flow -3D مدل عددی الگوی جریان اطراف یک ابشکن تهیه و با اعمال مدلهای مختلف اشفتگی جریان شامل اعداد فرود مختلف و قرار دادن ۴ ابشکن منفرد L شکل سرکج با تغییر اندازه جان د رموقعیتی با زاویه ۷۵ درجه نسبت به جهت جریان در قوس ۱۸۰ درجه و دبی های ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۲ و ۲۵ لیتر بر ثانیه و عمق ثابت ۱۲ سانتی متر در شرایط اب زلال به تاثیر این مدلها برتغییرات سرعت جریان و بو جود امدن جریان ثانویه یا گردابه ای در اطراف ابشکن پرداخته شد این تحقیق نشان داد که محدوده سرعتهای ماکزیمم و جریانهای گردابه ای و میزان سرعت در دماغه ابشکن با افزایش عدد فرود افزایش می نماید و همچنین با افزایش طول ابشکن یا همان نسبت طول بال به جان L/B=0.1,0.15,0.2,0.25 سرعت جریان در محدوده دماغه ابشکن بالا رفته و با افزایش سرعت میزان تنش برشی افزایش یافته و به قدرت گردابه های نزدیک بستر افزوده می شود.