سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا دلفیه – کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چ
موسی مسکرباشی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران
بهرام اندرزیان – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
محسن قمری – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون مدلهای کامپیوتری در کمک به شناخت بهتر سیستمهای کشاورزی و بهبودتصمیمگیریهای مدیریتی- زراعی و همچنین با توجه به اهمیت زمان بندی مناسب تاریخ کاشت و استفاده بهینه از کود نیتروژن، آزمایشی از نوع شبیهسازی با استفاده از مدل کامپیوتریCERES-Maize انجام گردید. این مدل قبلاً و در تحقیقی دیگر توسط نگارنده مورد واسنجی و بررسی صحت قرار گرفته و ضرایب ژنتیکی مورد نیاز آن برای ذرتدانه ای رقم SC-604 به دست آمده بود. در این آزمایش ۹ تیمار تاریخ کاشت از ۳۰ اردیبهشت تا ۲۰ مرداد با فواصل ۱۰ روزه و ۹ تیمار کود ازته از صفر تا ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار ازت خالص با فواصل ۵۰ کیلوگرم، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که جذب نیتروژن در کل گیاه تا تیمار تاریخ کاشت پنجم روند نسبتاً ثابتی دارد، ولی از آن به بعد با نزدیک شدن به تاریخ کاشت های آخر روندی افزایشی را طی می کند. همچنین در هر تاریخ کاشت با افزایش سطح کودی می توان روند افزایشی را در این صفت مشاهده کرد. بررسی شبیه سازی مدل برای وضعیت یون های نیترات و آمونیوم استفاده شده توسط گیاه و باقی مانده در خاک به خوبی نشان می دهد که در توصیه کودی باید توجه ویژه ای را به تاریخ کاشت مورد استفاده معطوف کرد. در نهایت با توجه به جمعبندی نتایج و بررسی شاخصهای مختلف، میتوان از شبیهسازی انجامشده نتیجه گرفت که در شرایط آبوهوایی اهواز، تاریخ کاشت ۲۰ مرداد به همراه ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار ازت خالص، بهترین نتیجه را برای عملکرد دانه ایجاد می کند، به طوری که ضمن بهره برداری از حداکثر توان تولیدی گیاه می توان ریسک آلوده سازی محیط زیست توسط یون های حاوی ازت را به حداقل رساند