سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد ضمیری عادل کار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علیرضا مسجدی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
امیرعباس کمان بدست – استادیار دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

یکی از مناسب ترین روشهای انحراف جریان رودخانه های پرشیب بکارگیری از آبگیر کفی است با توجه به اینکه هیدرولیک جریان درآبگیرکفی با شبکه های عرضی چندان توسط مدلهای ریاضی مورد بحث قرارنگرفته و ساخت مدلهای فیزیکی زمان بروپرهزینه می باشد لذا دراین تحقیق شبیه سازی عددی اثرتغییرات قطرشبکه آبگیر و شیب آبراهه برمیزان تخلیه آبگیر کفی با استفاده ازمدل Flow3D مدنظر قرارگرفته است نتایج حاصل ازشبیه سازی عددی با استفاده ازمدل RNG با اندازه گیری های آزمایشگاهی مربوطه مقایسه شد مقایسه نتایج نشان داد که انطباق نسبتا خوبی بین نتایج این مطالعه و نتایج آزمایشگاهی درخصوص محاسبه ضریب تخلیه آبگیر وجود دارد.