سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی راه انجام – کارشناس ارشد
جواد اشجاری – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

درمحیطهای کارستی بهعلت دوگانگی مجاری بزرگ و ماتریکسی موجود شناسایی تشخیص تعیین و پیش بینی مسیر حرکت اب پیچیده و تابع پارامترهای از جمله فشار بالا دست بازشدگی و زبری درزه و شکاف ها قطر کاندویت ها است که درنزدیکی سدها این تشخیص مشکل تر خواهد بود درانی تحقیق کاربری عمق پرده تزریق درفرار آب از زیرسدی با پی کارستی مانند سدکوثر تنگ دوک بررسی شده است پس از جمع آوری داده ها اثر پارامترهای بالا بررفتار هیدرولیکی سفره کارستی با استفاده از مدل تخلخل دوگانه CAVE برای یک سال شبیه سازی و سپس برای زمان ۱۰۰ سال توسعه داده شد سناریویی مطابق شرایط موجود سد به ویژ] از دیدگاه عمق پرده تزریق و مجاری درقطرهای مختلف مورد بررسی قرارگرفت و درنهایت درزه های مصون باقیمانده از تزریق توانستند مسیرهای تراوش میانبر مشابهی درمیان درزه ها بسازند و بدین سان باعث افزایش مجموع هدایت هیدرولیکی شوند.