سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اشکان داودیان – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی ناصری ملکی – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد احدیان – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از عوامل ناپایداری شیروانی افت سریع سطح آب درون رودخانه میباشد. در این تحقیق شبیهسازی ریاضی بر دایک منطقه چنیبه اهوازصورت گرفته است. در این راستا دو سیلاب برای مدل تعریف گردید که هر دو با زمان یکسان تا یک تراز معین افت مییابند.در این افت سطحآب، تغییرشکل نقاط درون خاکریز و تاثیر فشار حفره ای مازاد بوجود آمده مورد بررسی قرار میگیرد. بدینمنظور از نرم افزار PLAXIS استفاده شد که این نرم افزار از تئوری مور کولمب الاستوپلاستیک تبعیت میکند. نتایج نشان داد که تغییرشکل ناشی از افت سطح آب در پای شیروانی – بیشترین مقدار را دارد. همچنین هرچه افت ارتفاع بیشتر باشد، تغییرشکل در شیروانی افزایش مییابد و هرچه نفوذپذیری خاک اشباع کمتر باشد تغییرشکل ناشی از افت سطح آب بیشتر خواهد بود. نتایج کمی نشان داد که برای دوسیلاب با ارتفاع سطح متفاوت برابر با ۴/۸ متر تغییرشکل ماکزیمم در توده خاک تا ۳۹ درصد افزایش می یابد